📆 جمعه ۱۴۰۱/۰۶/۲۵
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۵۲
▪️مثبت: ۱۰

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور