📆 پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۴
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه:

▪️ تعداد نمونه: ۲۱

 

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور