📆  جمعه    ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
■آزمایشات سریع(RT):
▪︎ تعداد نمونه: ۵۴
▪︎مثبت:  ۹

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور