📆 شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۱۵
▪️مثبت: ۵

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور