#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

📆چهارشنبه  ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۴۱
▪️مثبت: ۲۱ ( ۵۱ %)