#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🟥 بیرجند ، فردوس ، قاین و طبس

🟧 نهبندان ، سرایان ، بشرویه ، درمیان ، سربیشه و زیرڪوه
🟨 خوسف