#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

بر اساس آخرین نقشه رنگ بندی رسمی شهرستا نهای کشور، ۶شهرستان خراسان جنوبی نارنجی و ۵شهرستان زرد هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: بر اساس آخرین نقشه وضعیت کرونا ۶ شهرستان خراسان جنوبی در وضعیت نارنجی کرونا۶شهرستان استان در وضعیت نارنجی (پُرخطر) و ۵شهرستان در وضعیت زرد کرونایی  (خطر متوسط) قرار گرفتند.

دهقانی افزود: بر این اساس شهرستانهای بشرویه، بیرجند، طبس، فردوس، قاینات و نهبندان نارنجی و خوسف، درمیان، زیرکوه، سرایان، و سربیشه در وضعیت زرد هستند.

 

پیش از این شهرستان‌های بیرجند، قاینات، طبس، فردوس و سرایان در وضعیت نارنجی (پُرخطر) و مابقی شهرستانها در وضعیت زرد کرونایی (خطر متوسط) قرار داشتند.