آخرین حضور رئیس جمهور شهید آیت‌الله رئیسی در شهر خوسف دیار گل‌های نرگس