🔻 دادستان عمومی و انقلاب بیرجند گفت: ورودی آبشار چهارده بیرجند بدون حکم قضایی و با همکاری مدیر مجتمع گردشگری چهارده بازگشایی شد

گفتنی است نصب درب در ورودی تفرجگاه چهارده و یک بنر با عنوان «منطقه اختصاصی» مورد اعتراض شهروندان بیرجندی قرار گرفت که بعد از رسانه ای شدن این موضوع دادستان عمومی و انقلاب بیرجند به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود و از این منطقه بازدید کرد.