گردهمایی اعضای کمیته های تخصصی تدوین سند راهبردی دانشگاه بیرجند با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد.
در این نشست که در تالار علامه فرزان دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد بالغ بر ۶۰ نفر از اعضای کمیته های راهبردی از یازده دانشکده شرکت کردند.
دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به این که دانشگاه ها در شرایطی فعالیت می کنند که با چالش های متعددی مواجه اند اظهار کرد: برنامه ریزی راهبردی فرایندی برای تدوین راهبردهای دانشگاه و تصمیم گیری برای چگونگی دستیابی به منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز است.
دکتر محمدحسین خسروی مجری طرح تدوین سند راهبردی دانشگاه بیرجند، با بیان این که این سند فرایندی در بازنگری سند راهبردی قبلی دانشگاه است، گفت : سند راهبردی دانشگاه با اعمال روشهای علمی و مشارکت جمعی برای یک افق ۵ سال در دست تهیه است.
مجری طرح تدوین سند راهبردی دانشگاه بیرجند، تشکیل شورای برنامه ریزی راهبردی ، تهیه و تنظیم برنامه ، تصویب برنامه در شورای برنامه ریزی، تعیین ساختار اجرایی ، تدوین برنامه عملیاتی و ارزیابی سالانه را از مراحل فرایند تدوین و اجرای برنامه ذکر کرد.