مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری چهارمین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی استان در اسفند ماه سال جاری خبر داد.

 ناصر نبی زاده در کارگروه مد و لباس اسلامی ایرانی استان ضمن تبیین ابعاد اهمیت مد و لباس گفت: این کارگروه در استان به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی و بومی منطقه، تبیین و ترویج الگوهای بومی برای ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه با فرهنگ و هویت ایرانی در زمینه مد و لباس تشکیل می شود.
وی به فراخوان ثبت نام در بانک اطلاعات طراحان مد و لباس خراسان جنوبی در استان اشاره کرد و افزود: اداره کل ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺷﺎد اسلامی استان در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از طﺮاﺣﺎن، ﻣﻌﺮﻓﯽ هﻨﺮﻣﻨﺪان و نمایش ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺸﺎن ﮔﺎم هﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ زیرا بر این باور است که در استان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ های ارزشمندی داریم که باید حمایت شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ﺑﺮ ﺿﺮورت هﻤﮑﺎری هﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس برای ﺑﺮﮔﺰاری هﺮﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ چهارمین ﺟﺸﻨﻮاره مد و لباس استان تاکید کرد و از همه دستگاه ها خواست به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره کمک کنند.
همچنین سایر اعضای جلسه به تبیین دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و زمان برگزاری چهارمین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی استان در اسفند ماه سال جاری به تصویب اعضا رسید.
بنابراین گزارش دومین جلسه کارگروه مد و لباس اسلامی ایرانی امسال درباره تحلیل و بررسی فراخوان چهارمین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی استان و همچنین گزارش عملکرد اعضای کارگروه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تشکیل شد.
کارگروه ساماندهی مد و لباس خراسان جنوبی متشکل از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، صدا و سیمای مرکز استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نمایندگان صنف پوشاک، خیاطان و طراحان مد و لباس است.