درکارگروه استانی یک در هزار فروش واحدهای صنعتی خراسان جنوبی پیشنهاد شد:

آموزش و فرهنگ سازی محیط زیستی می تواند در اولویت هزینه کرد یک در هزار فروش سال جاری صنایع قرار گیرد

جلسه کارگروه استانی بند د ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با حضوردستگاههای اجرایی ذیربط و به ریاست مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، حسن اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این جلسه گفت: بند دال ماده ۴۵  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ، ابزاری قانونی برای تشویق واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی جهت ارتقاء شاخص های محیط زیستی واحد و اجرای مسئولیت های اجتماعی در قبال محیط زیست است.وی با اشاره به اینکه شیوه نامه اجرایی بند دال ماده ۴۵ در سال ۱۳۹۵ تدوین و ابلاغ شده است و در این شیوه نامه اولویت با رفع آلایندگی و جبران تخریب و ارتقاء محیط زیست همان واحد است اظهار داشت: آموزش و فرهنگ سازی محیط زیستی نیز می تواند در اولویت هزینه کرد یک در هزار فروش سال جاری صنایع قرار گیرد.مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بیان داشت : هزینه های محیط زیستی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به تأیید این کارگروه برسد به میزان یک در هزار فروش، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محاسبه خواهد