مهندس ولی پور مطلق  قهرمان این روزها

پس از انتخابات  اولبن مدیری که نسبت تغییرات کوچک درپهنه ی  مدیرت تحت امر خورد اقدام کرد مدیر موفق جهاد کشاورزی استان بود  که این تغییرات خاری شد در گلوی جبهه اصول گرا تند رو استان خراسان جنوبی ..

ولی در این میان حلقه  مفقوده جبهه اعتداگرا و اصلاحات این نکته است است که می بایست این تغییرات از چهار سال قبل کلید می خورد و مدیران استانی در سطوح مختلف در بدنه دولت تصفیه می شدند و هسمو با تفکر دولت و حاکم در بدنه ی دولتی می شدند

متاسفانه شاید جسارت در این میان جز نادر روزگار باشد در میان مدیران ما که هنوز چه در دستگاه های فرهنگی و اقتصادی و .. مدیران میانی شان  از تفکر حاکم بر اعتدال و اصلاحات پیروی نمی کنم و اکثرا  در این میان جبهه گیری می کنند به نفع حریف  جذالبترین نکته این  ، مذیران میانی عدم کفایت   برای پست تعریف شده برایشان  می باشد که گاها در چند  و چون  انتخابشان برای این پست که وارد می شوید ابهامات استدخدامی یا تخصصی را برای این مدیریت این  پست می بینید

حال مهندش ولی پور مطلق با درایت و شجاعت  ، ادم هایی رو در سیستم کاری خودش  به فضاهای تخصص برگرداننده است که شاید قبل از انتخابات با تجزیه و تحلیل خودشان مدیر و مدیر کل برا ی دولت متبوع آینده شان انتخاب می کرده اند .

این استان در حال حاضر در سطوح مدیریت خود به ولی پور های زیادی  نیاز دارد امیدوام است  این جسارت در بین مدیران ما به وجود بیاید ..