دومین جلسه تدوین راهبردهای کلان دانشکده های دانشگاه بیرجند در محل سالن پردیس دانشگاه بیرجند برگزار شد.
جلسه کمیته های تخصصی راهبردی دانشکده ها با هدف تعیین راهبردهای کلان هر دانشکده در راستای طرح بازنگری سند راهبردی و تدوین برنامه پنج ساله دانشگاه بیرجند (۱۴۰۲ـ ۱۳۹۸) برگزار گردید.
کمیته های تخصصی دانشکده ها در کارگروه های خاص هر دانشکده ضمن بررسی مجدد نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها را بررسی نمودند.
راهبردهای کلان هر دانشکده با استفاده از جداول ST,WT,SO,WO تدوین شد