برخی منازل منطقه عشایری بخش دستگردان وجاده روستایی این منطقه تخریب شده است وراه ارتباطی  روستا بسته است.
نیروهای امدادی برای کمک رسانی به مردم منطقه اعزام می شود.