#گزارش_به_مردم
🔻 با توجه به بارندگی های پراکنده در سطح شهرستان درمیان بویژه در بخش های قهستان و گزیک رواناب ها در رودخانه ها جاری و مسیلها سیلابی گشته و خوشبختانه با توجه به اقدامات ستاد مدیریت بحران شهرستان تاکنون خسارتی به دنبال نداشته است.
شایان ذکر است تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در حال آماده باش کامل به سر می برند.
محمد بشیری زاده
فرماندار شهرستان درمیان