مهدی کرباسچی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف گفت: بزرگترین سد خاکی شرق کشور در منطقه آرک و بین آباد شهرستان خوسف در حال آبگیری است این سد بزرگترین سازه ایی ابخیزداری استان است که از اعتبارات صندوق توسعه ملی احداث گردیده است . رودخانه که این سد بر روی ان احداث شده است درسالیان قبل خسارات فروانی به روستاهای پایین دست وارد می کرده است اما با احداث این سد حیات تازه ایی به قنات ها این روستاها داده شده است

تا کنون نزدیک به ٣٠ درصد آبگیری شده و کماکان در حال ورود رواناب به مخزن سد است .