بازدید و بازرسی سرزده رجبی مدیرکل بازرسی.مدیریت عملکرد وامورحقوقی استانداری باتفاق آهنی مدیربازرسی دانشگاه علوم پزشکی ؛ زنگویی رئیس مرکزبهداشت بیرجند و پاک نیت مدیر گروه بهداشت محیط استان از سفره خانه های سنتی منطقه گردشگری بند امیر شاه.
🔷رجبی هدف از این بازرسی و بازدید سرزده را اعتراض متصدیان برخی مشاغل از جمله مراکز طبخ و عرضه غذا مثل کافه سنتی ها و رستورانها به نحوه بازرسی کارشناسان بهداشت محیط ؛ برای اولین بار تصمیمی که اتخاذ شد نحوه فعالیت بازرسان به صورت محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار گیرد تا چنانچه در روند بازرسی های مربوطه شبه ای بوجود آمده باشد ؛ خنثی شود.
🔷لذا به جهت حمایت از کسبه و کلیه مشاغلی که تحت عناوین گوناگون مورد بازرسی قرار میگیرند و به نحوه بازرسی های آنان ایراد یا اعتراضی وارد باشد ؛ مراتب را از طریق سامانه۱۱۱ به اطلاع کارشناسان این مرکز برسانند تا سریعا مورد ارزیابی قرار گیرد.
این اقدام موجب صیانت حقوق شهروندی متوازن قرار میگیرد و چنانچه نیز بازرسانی به عمد یا سهوا گزارشات خود را ارائه نمایند ؛ شناسایی شده وبا افراد خاطی که گزارشات آنان کذب تشخیص داده شود وفق مقررات برخورد خواهد شد و بازرسان مقید به رعایت حقوق مردم و دولت نیز مورد تقدیر قرار میگیرند