معاون صنایع دستی استان خراسان جنوبی گفت: طرح درجه بندی کارگاههای صنایع دستی  که از شهریور ماه گذشته شروع شده است،  کماکان با بازدید از کارگاههای  منتخب و مصاحبه با هنرمندان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، حسین عباس زاده افزود: بازرس فنی معاونت صنایع دستی اداره کل با مراجعه به کارگاههای صنایع دستی منتخب  و مصاحبه با هنرمند ان، کیفیت مواردی همچون بهداشت شغلی، تجهیزات، ایمنی، بسته بندی، محصول، فرایند تولید، فضای کارگاه، قیمت گذاری و …. را مورد بررسی قرار می دهد.

او ادامه داد: کارگاههایی که موفق به اخذ  گواهی کیفیت شوند در اجرای برنامه حمایتی از قبیل اعطاء تسهیلات بانکی ، شرکت در نمایشگاههای صنایع دستی خارجی و داخلی ، الگو سازی و حمایت از بسته بندی محصولات ، بازارسازی ، بازاریابی ، فروش محصولات صنایع دستی  و سایر یارانه های در نظر گرفته شده در اولویت هستند.