هزار تن قیر برای آسفالت معابر خاکی و غیربهداشتی شهر بیرجند در اختیار شهرداری قرار گرفت

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور در حاشیه بازدید از طرح های بازآفرینیاختصاص هزار تن قیر برای آسفالت معابر شهری بیرجندبیرجند گفت: باید شهرداری به سرعت این قیرها را جذب کند تا قیر جدید در اختیار آن قرار دهیم تا دیگر شاهد معبر خاکی در این شهر نباشیم.

پژمان همچنین با اشاره به طرحهای بازآفرینی شهری محلات در سکونت گاههای غیررسمی افزود:مشوق هایی از جمله پرداخت تسهیلات برای افرادی که واجد شرایط طرحی که در کمیسیون تایید خواهد شد در نظر گرفته شده است تا این مناطق ساماندهی شوند.

وی مشکل عمده افراد ساکن در سکونت گاههای غیررسمی را نداشتن سند رسمی و پایان کار عنوان کرد.