دکتر عماد در جلسه با اعضای هیأت رئیسه دانشگاه بیرجند به جایگاه خاص آموزش عالی در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: ظرفیت نیروی انسانی در خراسان جنوبی مزیت نسبی این استان است.

عضو حقیقی هیأت امنای دانشگاه های خراسان جنوبی رونق آموزش عالی را  موجب ایجاد امنیت دانست و کم رنگ شدن آن را عامل امنیت زدایی منطقه خواند و گفت: دیگر پیامد کم رنگ شدن آموزش عالی در خراسان جنوبی پدیده مهاجرت است.

رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در نگاه ملی باید دید مسئولان کشور را به دانشگاه بیرجند و مجموعه آموزش عالی استان تغییر داد تا آموزش عالی خراسان جنوبی به جایگاه واقعی خود برسد.

وی  بر لزوم ایجاد کلینیک های تخصصی در حوزه های مختلف من جمله کلینیک تخصصی حقوق، کلینیک تخصصی ارتباط و مشاوره با صنعت و سایر حوزه ها تأکید کرد و گفت: با ایجاد این مجموعه ها مردم می توانند از خدمات رایگان دانشگاه بیرجند و مجموعه آموزش عالی خراسان جنوبی بهره مند گردند.

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به کمک آموزش عالی برای ایجاد توسعه پایدار و تثبیت جمعیت در خراسان جنوبی گفت: برای آینده آموزش عالی خراسان جنوبی باید تصمیماتی اتخاذ شود که منتج به رشد و تمرکز آموزش عالی گردد.

در ادامه دکتر خامسان گزارشی از پتانسیل ها و ظرفیت های آموزش عالی خراسان جنوبی ارائه کرد.